برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق J Nurs Edu-v4n1p8-en-1

جامعه پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به انفـارکتوس قلبـیبیمارستانهای آموزشـی شـهر تهـران از ابتـدای شـهریور1393 تا انتهای بهمن همان سال تش کیل میدهند کـه بـااسـتفاده از نمونـهگیـری در دسـترس و سـپس تخصـیصتصادفی بـه روش بلـوکهـای ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق J Nurs Edu-v4n1p1-fa-1

تاریخ دریافت: 8/6/1393 تاریخ پذیرش: 2/12/1393 – کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیأت علمی گروه داخلی – جراحی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران (نویسنده مسؤول) mashsalaetemadi@yahoo.com :پست الکترونیکی– کارشناس ارشد پرستاری ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان J Nurs Edu-v3n4p68-fa-1

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان J Nurs Edu-v3n4p58-fa-1

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد ادامه مطلب…