مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان J Nurs Edu-v4n1p8-fa-1

تاریخ دریافت: 8/6/1393 تاریخ پذیرش: 2/12/1393 – مرکز تحقیقات علوم رفتاری، درمانگر تنفسی، استادیار گروه مراقبتهای ویژه دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اﷲ (عج)، تهران، ایران در این سایت فقط تکه هایی از این ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق J Nurs Edu-v4n1p1-fa-1

تاریخ دریافت: 8/6/1393 تاریخ پذیرش: 2/12/1393 – کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیأت علمی گروه داخلی – جراحی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران (نویسنده مسؤول) mashsalaetemadi@yahoo.com :پست الکترونیکی– کارشناس ارشد پرستاری ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق J Nurs Edu-v4n1p8-en-1

جامعه پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به انفـارکتوس قلبـیبیمارستانهای آموزشـی شـهر تهـران از ابتـدای شـهریور1393 تا انتهای بهمن همان سال تش کیل میدهند کـه بـااسـتفاده از نمونـهگیـری در دسـترس و سـپس تخصـیصتصادفی بـه روش بلـوکهـای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان J Nurs Edu-v3n4p58-fa-1

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه J Nurs Edu-v3n4p68-en-1

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017 یافتهها: نمره کیفیت مستندسازی پرستاران در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معناداری داشت، علاوه بر ایـن مـشخصشد که پرستاران با وضعیتهای مختلف استخدامی نمره های ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان J Nurs Edu-v3n4p68-fa-1

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد ادامه مطلب…

By 92, ago