دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویسمرادی – علیرضا قریب
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحه آرایی: فرشته حیدری
طرا ح جلد: اصغر سورانی
ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و مامایی تهران
کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: info@jne.ir , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاری دوره 3 شماره 4 (پیاپی 10) زمستان 1393، 80-68
همبستگی رفتار سازمانی پرستاران و کیفیت مستندات آن ها

محمد دهقانی1، محمدحسین حیوی حقیقی2، نرگس طیاری3، فرید خرمی4

چکیده

مقدمه: مستندات پرستاران به دلیل کاربردهای فراوان آن دارای اهمیت بالایی می باشد، عوامل مختلفی بـرروی کیفیـتاین مستندات تأثیرگذار است . ارزیابی مستمر مستندات و شناسایی عوامل مؤثر بر آن نقش مهمی در بهبود مستندسازی پرستاراندارد. در این مطالعه همبستگی رفتار سازمانی پرستاران بیمارستانهای آموزشـی دانـشگاه علـوم پزشـکی هرمزگـان بـا کیفیـت مستندسازی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است.
روش: این مطالعه به صورت توصیفی- همبستگی در سال 1392 انجـام شـد. جامعـه پـژوهش شـامل پرسـتاران چهـاربیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بود. با استفاده از روش نمونهگیری طبقه تصادفی از بین 452 پرسـتار تعـداد176 نفر انتخاب شدند. برای جم عآوری داد ههای مربوط به رفتار سازمانی از سه پرسشنامه »شاخص رضایت شغلی «، »پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودوسکوف « و »پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیـت« اسـتفاده شـد. سـه چـک لیـست خـود سـاخته »بررسی کمی مستندات«، »بررسی کیفی مستندات« و »میزان رعایت اصول گزارشنویسی« برای جمع آوری داد ههـ ای مربـوطبه نحوه مستندسازی استفاده گردید، جمع این سه چک لیست نشاندهنده نمره مستندسازی پرستاران بود. برای بررسـی روایـی ابزارها از نظرات 8 نفر مدرس و کارشناس (روایی محتوا) استفاده گردید و پایایی پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ بـهدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرمافزار SPSS v.16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یافتهها: نمره کیفیت مستندسازی پرستاران در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معناداری داشت، علاوه بر ایـن مـشخصشد که پرستاران با وضعیتهای مختلف استخدامی نمره های متفاوتی در نحـوه مـستندسازی اخـذ نمودنـد (01/0<p). اخـتلاف معناداری در نمره نحوه مستندسازی در بین بیمارستانها و بخشهای مختلف مشاهده گردید. یافته های پژوهش مـشخص کـردکه بین ابعاد مختلف رضایت شغلی، سرمایه اجتماعی و نحوه مستندسازی همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد (05/0<p).
نتیجهگیری: آزمونهای آ ماری مشخص کرد که نمره رفتار سازمانی پرستاران (رضایت شغلی ، سرمایه اجتماعی و رفتـارشهروندی سازمانی ) با نمره کیفیت مستندسازی آنها رابطه مستقیم و معناداری دارد . لذا مـدیران و سرپرسـتاران بیمارسـتان هـامی توانند با بهبود رفتار سازمانی پرستاران، کیفیت مستندات پرستاران را تضمین کنند.

کلید واژه ها: مستندسازی، رفتار سازمانی، پرستاران، پرونده های پزشکی

تاریخ دریافت: 11/5/1393 تاریخ پذیرش: 20/10/1393

– مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
– دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)
hayavi2005@gmail.com :پست الکترونیکی
– مربی، مرکز تحقیقات مادر و کودک خلیج فارس، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
– مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

اطلاعات پایه ای برای تصمیم گیری و برنامـه ریـزی بوده و هیچ سازمانی نمی تواند بـدون مـدارک و اطلاعـاتکافی رشد و یا پیشرفت کند، هر جامعهای که بیشتر و بهترقادر به بکارگیری اطلاعـات باشـد موفـقتـر خواهـد بـود،مراکز ارایه دهنده خدمات بهداشـتی و درمـانی نیـز از ایـنقاعده مستثنی نیستند (1). سازمان سلامت ملی انگلـستاندر این باره می گوید: اطلاعات با کیفیت برای سازمان هـایمراقبت بهداشتی و درمانی همچون خون برای بدن حیـاتبخ ش اس ت (2). یک ی از مه م ت رین من ابع اطلاع ات بیمارستانی، پرونده های بیمارسـتانی اسـت کـه عـلاوه بـراستفاده در موارد قانونی، تـشخیص قـصور و خطـای کـادرپزشکی می تواند به عنوان مهمترین منبع اطلاعات، جهـتپژوهشهای کمی و کیفی به کار گرفته شود (3)، علاوه براین، پرونده های پزشکی می توانند در زمینـه هـای دیگـریهمچون تداوم مراقبت از بیمار، افزایش کیفیت درمان، امورمالی و پشتیبانی مفید واقع شوند (4).
مطالعات نشان داده که پرسـتاران در بیمارسـتانهـاحـدود 38% وقـت شـیفت کـاری خـود را صـرف نوشـتن گزارشات پرستاری و تکمیل پرونده هـای درمـانی بیمـارانمی نمایند (5) و از 18 فرم اصلی موجود در پرونده بیمـاران5 فرم به وسیله پرستاران تکمیل و در مستندسازی 6 فـرمدیگر نقش اساسی ایفا می نمایند (6). مـستندات پرسـتاریدر بر گیرنده اطلاعات مربـوط بـه بررسـیهـای پرسـتاری، مشکلات بیمار ، طـرح مراقبتـی، پیـشرفت روزانـه، برنامـهآموزشی و طرح ترخیص میباشد (7).
مستندسازی کامل و اسـتاندارد شـرط اول مراقبـتخوب از بیمار میباشـد (8)، ثبـت گزارشـات پرسـتاری بـهعنوان یک ابزار تضمین کیفیت، نه تنها برای بیماران بلکهحتی برای تضمین کیفیت کار پرستاران نیز مـورد اسـتفادهقرار می گیرد (4). مستندات با کیفیت پرستاران ابزاری مهمجهت تعیین صحت صلاحیت و ارزشیابی مداخلات درمانیو مراقبتی است و وسـیله ای مهـم بـرای حمایـت و حفـظحقـوق قـانونی بیمـار و پرسـتار محـسوب مـ یگـردد (9).
گزارشهای پرستاری هنگـامی کـه از نظـر قـانونی مـوردبحث واقع می شود دلالت بر تأکید حفظ جان بیمار و حفظ امنیت حقوقی پرستار دارد (10).
۶٩
در پژوهشی که برروی مـستندات پرسـتاران انجـامشد، مشخص شـد کـه در مجمـوع 35% پرسـتاران ثبـت ناقص داشته اند و 48% پرستارن مـوارد ضـروری را ثبـت نکـرده بودنـد و فقـط 17% از پرسـتاران دار ای مـستنداتمطلوب بودند (11)، همچنین در مطالعه ای دیگر که برروی400 پرونـده بیمارسـتانی انجـام شـد، مـشخص شـد کـه پرستاران اتاق عمل فقط در 36% موارد مستند سازی کاملرا در فـرم گـزارش عمـل جراحـی انجـام دادهانـد (1). در پژوهشی دیگر مشخص شد که تنها 6% از پرسـتاران فـرمگزارش پرستاری را در سطح خوب تکمیل می کنند (12).
عدم مستندسازی صحیح منجر بـه تبعـات قـانونی،مشکلات مدیریتی، کندی روند پـژوهشهـا ، مـشکلات وکسورات مالی می گردد (13). علل مختلفی می تواند باعـثعدم مستندسازی صحیح و پایین بودن کیفیـت مـستنداتپرستاران گردد . به نظر می رسد یکی از ایـن دلایـل رفتـارپرسـتاران در سـازمان هـای مراقبـت بهداشـتی و درمـانی می باشد. رفتار سازمانی شاخهای از علم مدیریت است کـهرفتار کارکنان در سازمان و عوامل مـؤثر بـر آن را بررسـیمــی کنــد. ایــن علــم از ترکیــب علــوم مختلفــی مثــلجامعه شناسی، روان شناسی و سیاست با علم مدیریت ایجادشده است (14). با توسـعه ایـن علـم عنـاوین و واژههـایجدیدی به علم مدیریت اضافه شده اسـت، یکـی از انـواع رفتار شهروندی سازمانی است، در واقـع رفتـار شـهروندیسازمانی نوعی رفتار فرانقـشی اسـت، یعنـی ایـن رفتارهـااختیاری هستند و معمولاً در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمـیشـوند (15). اهمیـت رفتـار شـهروندیسازمانی در بیمارستان، افزایش روابط مثبت بین کارکنان ودرگیر کردن آنها در فعالیـتهـای سـازمانی اسـت (16).
رفتــار شــهروندی ســازمانی باعــث افــزایش همکــاری وبهرهوری مدیریتی، کاهش نیاز به نظارت و کنترل براجـرا،تـسهیل همـاهنگی فعالیـت هـا در بـین اعـضای تیمـی و گروههای کاری، خوشایند کـردن محـیط کـاری، افـزایشعملکرد سازمانی، کاهش تغییرپذیری در عملکرد واحدهایکاری و افزایش توانایی سازمان در تطبیق با تغییـر محـیط سازمان می گردد (17).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

سرمایه اجتمـاعی یکـی دیگـر از ابعـاد مهـم رفتـارسازمانی محسوب می شود، سـرمایه اجتمـاعی آن دسـته ازویژگی های سازمان از قبیل هنجارها، شبکههای اجتمـاعیو اعتماد متقابل است که مشارکت افراد را بـرای دسـتیابیبه منافع مشترک تسهیل میکند (18). این رفتار سـازمانیباعث ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری بین کارکنانسازمان می گـردد (19). صـاحبنظـران معتقدنـد سـرمایهاجتماعی در سازمان باعث شکلگیری روابط کاری میشود ک ه براس اس آن همک اری و اق دامات ت سهیلکنن ده در سازمان را افزایش می دهد (18).
رضایت شغلی رفتار سازمانی دیگـری اسـت کـه دربالا بردن کار ایی سازمان نقش مهمی ایفا مـی نمایـد (20).
رضایت شغلی عبارت است از نوع نگرش فرد نـسبت بـه شغل خویش (21) و به مجمـوع تمـایلات یـا احـساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق می گـردد(22). صافی براساس دیدگاه Spector شش جنبه مهـمرضـایت شـغلی را، رضـایت از سـازمان، کـار، سرپرسـتی، همکاران، حقوق و مزایا و رضایت از ترفیع و ارتقا میدانـد(23). رضایت شغلی، زاییده عواملی نظیر شـرایط محـیط کار، نظام سازمانی شغل، روابـط حـاکم بـر محـیط کـار، عوامل اجتماعی و تأثیر عوامل فرهنگی است (24).
ارزشیابی مداوم مستندسازی، به همراه بحث دربـارهروش های بهبود و علل آن یکی از راه های بهبـود کیفیـتمستندسازی در بیمارستان هـا مـی باشـد (4). بـا توجـه بـهاهمیت مستندات پرستار ان در بهبود کمیت و کیفیت ارایـه خدمات پرستاری و نقش آن در دفـاع از حقـوق بیمـاران وپرس تاران و از س وی دیگ ر، اف زایش ک اربرد مـستندات پرستاری در محاکم پزشکی، پژوهشگران این مطالعه را بـاه دف بررس ی ت أثیر عوام ل رفت ار س ازمانی ب ر نح وه مستندسازی پرستاران شاغل در بیمارسـتانهـای آموزشـیدرمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان را انجام دادند.

روش مطالعه

این مطالعه توصـیفی- همبـستگی در سـال 1392 انجام شد . جامعه پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان -های آم وزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بـود .
نمونهگیری به روش طبقهای تـصادفی و انـدازه نمونـه بـا
اس اس فرم ول

محاس به ش د ب ه
طـوری کـه از 452 نفـر پرسـتار بـا دقـت 05/0 و سـطح اطمینان 95/0 و 35/0=p تعداد 176 نفر به عنـوان نمونـهانتخاب گردید. محیط پژوهش شامل بخـش هـای درمـانیبیمارستان های آموزشی درمانی (شهید محمدی، ابن سـینا،
کودکان و شریعتی) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگـان بـود .ابزار جمـعآوری دادههـا ی رفتـار سـازمانی سـه »شـاخص رضایت شغلی« Job descriptive، »پرسشنامه رفتـارشـ هروندی سـ ازمانی پودوسـ کوف« Podsakoff
questionnaire of organizational
citizenship behavior و »پرسـ شنامه سـ رمایه اجتمـاعی ناهاپی ت« Nahapiet social capitalquestionnaire of بود که در ابتدای این پرسشنامه ها سؤالات مربوط به اطلاعات جمعیـت شناسـی درج گردیـدهاست. با توجـه بـه ایـن کـه پرسـتاران از پاسـخگویی بـهپرسشنامه های طولانی امتنـا مـیکننـد، پرسـشنامه هـا دراختیار صاحبنظران قرار گرفت و براساس میـانگین نمـرهکسب شـده سـؤالا ت بـا نمـره کـم در هـر بعـد حـذف وپرسشنامهها توسط پژوهشگران تعدیل شد به طوری که درهر بعد پرسشنامه سه سؤال که دارای بیشترین نمره بودند، درج گردی د. اول ین اب زار »پرس شنامه س رمایه اجتم اعی ناهاپیـــــت« Nahapiet social capitalquestionnaire of ب ـود ک ـه توس ط نــصراصفهانی ترجمـه و اعتبارس نجی ش ده اس ت. در ای ن پرس شنامه سؤالات 3-1 مربوط به بعد رابطهای، سؤالات 4-6 مربوط به بعد ساختاری و سؤالات 7-9 مربـوط بـه بعـد شـناختی میباشد. ابزار دوم »پرسشنامه رفتـار شـهروندی سـازمانیپودوسـکوف« Podsakoff questionnaire of
organizational citizenship behavior و در پنج بعد وظیفه شناسی (سؤال 3-1)، احتـرام (سـؤال 6-4)، نـوع دوسـتی (سـؤال 9-6)، مردانگـی (س ؤال 12-10) و فضیلت شهروندی (سؤال 15-13) بود و »پرسشنامه سو م، شاخص رضـایت شـغلی« Job descriptive index که توسطSmith و همکاران در سال 1969 طراحی شدهاسـت. ایـن پرسـشنامه دارای قـسمت هـای ماهیـت کـار (ســؤالات 1-3)، سرپرســت (ســؤالات 6-4)، همکــاران
(سؤالات 9-7) ارتقاء (سؤالات 12-10) و حقوق و پـاداش
(سـؤالات 15-13) مـی باشـد و میـزان رضـایت شـغلی را اندازهگیری مینماید. پایای ی این ابزارها بـه وسـیله آزمـونآلفا کرونباخ در یک نمونه پایلوت 25 نفری مـورد بررسـیقرار گرفت و به ترتیب 82/0، 76/0 و 74/0 به دست آمـد. سؤالات این ابزارها دارای طیف لیکرت 5 درجهای (کـاملاً موافق 5، موافق 4، تاحدی موافـق 3، مخـالف 2 و کـاملاً مخالف 1) بود.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در قسمت دوم برای بررسی وضعیت مستندسازی از

«چک لیـست خـود سـاخته »تحلیـل کمـی مـستندات 3 Documentation quantitative analysis
»تحلیــل کیفــی مــستندات« Documentation quality analysis و »میزان رعایـت اصـول گـزارشنویـــسی« Amount of respecting of reporting principles اسـتفاده گردیـد . ایـن چـکلیست ها براساس مطالعات کتابخانهای، بررسـی مقـالات وپژوهش های گذشته طراحی گردید. چک لیست اول، چک »تحلیل کیفی مستندات« لیست بود کـه براسـاس اصـولمستندسازی انجمـن مـدیریت اطلاعـات سـلامت آمریکـا
American Health Information
(AHIMA) Management Association
طراحی گردید و دارای 10 عبارت بـود ایـن عبـارات دارای طیف لیکرت 5 امتیازی بود ند. چک لیـست دوم، »تحلیـلکمی مستندات « بود و نشان دهنده ثبت داد ههـ ای مختلـفتوسط پرستاران در فرم های مختلف پرونـده پزشـکی بـود،43 عبارت این چک لیست دارای 2 طیف بله و خیـر بـود . چـک لیـست سـوم، چـک لیـست میـزان رعایـت اصـول گزارش نویسی »میزان رعایت اصول گزارش نویسی« دارای 21 عبارت دو طیف ه بله و خیـر بـود . روایـی تمـامی چـکلیستها و پرسشنامهها براساس مطالعات و نظـر 8 نفـر از صاحب نظران و مدرسین (تعیین اعتبار محتوا) مورد بررسیو تأیید قرار گرفت.
در مرحلــه اول بــرای جمــ ع آوری داده هــای رفتــار سـازمانی پرسـشنامه هـا در پاکـت هـای در بـسته در اختیـار پرستاران در شیفت های مختلف قرار گرفت و به صورت خودایفا تکمیل شد. پرسشنامه ها پـس از جمـعآوری بـه شـکلیعلامت گذاری شد که فقط پژوهشگران فـرد تکمیـل کننـدهپرسشنامه را تشخیص میدادند. در مرحله دوم، دو هفته پساز پایان مرحله اول پژوهشگران به بخـش مـدارک پزشـکیبیمارستانهـای تحـت مطالعـه مراجعـه کـرده و مـستنداتپرستاران در دو هفته قبل را با اسـتفاده از سـه چـک لیـست مورد بررسی قرار دادند. دادههای به دست آمده ابتـدا در حـد آمـار توصـیفی (مـشخص کـردن فراوانـی مطلـق و درصـد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، واریانس) تجزیـه و تحلیـل شد سپس برای تعیین نوع رابطه عوامـل مختلـف بـا نحـوهمستند سـازی از ضـریب همبـستگی پیرسـون،t مـستقل وANOVA استفاده گردید و برای مشخص شدن گروههـ ا از آز مون تعقیبیLSD استفاده شد همچنین در این آزمـوناز نرم افزار SPSS v.16 استفاده گردید. برای مراجعـه بـهبیمارستان های تحت مطالعه از معاونت تحقیقـات و فنـاوریمعرفی نامه دریافت شد و به مراکز تحت مطالعه ارایه گردیـدهمچنـین در تمـام طـول پ ژوهش ملاحظ ات اخلاقـی ومحرمانگی اطلاعات رعایت گردید.

یافتهها

از 176 پر سشنامه توزیع شده 34 پرسشنامه به دلیـلکامل نبودن از مطالعه حذف گردید. 79% افراد شرکت کننـدهمتأهل و 21% مجرد بودند . میانگین سن افراد شـرکتکننـده66/31 و انحراف معیار آن 25/6 بـود، همچنـین میـانگین وانحراف معیار سابقه کار افراد تحت مطالعه به ترتیب 91/8 و 37/7 ب ه دست آمد. 60/88% پرستاران تحـت مطالعـه دارایمدرک کارشناسـی، 80/9% دارای مـدرک کـاردانی و 60/1 دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد بودنـد (جـدول شـماره 1).
10/31% پرستاران به صورت رسـمی، 60/49% بـه صـورتپیمانی و 30/19 به صورت قراردادی یا طرحـی در اسـتخدام بیمارستانهای تحت مطالعه بودند . بیشترین (00/83%) افراد تحت مطالعه در شیفتهای در گردش مشغول خدمت بودنـدو نوبت کاری عـصر کمتـرین (00/3%) شـیفت کـاری بـود.
پرستاران تحت مطالعـه در 12 بخـش متفـاوت بـه بیمـارانخدمت رسانی می کردند.
با توجه به این که در پرسشنامه های اسـتفاده شـدهکمترین عدد یک و بیشترین عدد پنج بـود از طبقـه بنـدیطراحی شده [(3-4/5 خیلی ضـعیف )، (4/5-8/7 ضـعیف )، (8/7-2/10 متوســط)، (2/10-6/12 خــوب) و (6/12-15 عـالی)] بـرای تحلیـل توصـیفی دادههـای حاصـل از سـهپرسشنامه سرمایه اجتماعی، رفتـار شـهروندی سـازمانی ورضایت شغلی استفاده گردید.
میزان سرمایه اجتماعی افراد تحت مطالعـه از جمـعنمره سه بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی به دست می آید.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی مـرتبط بـا توانـایی فـرد دربرقراری پیوندهای ضعیف و قوی با دیگران در یک جامعه است، میانگین نمره این بعد 34/9 با انحـراف معیـار 69/1 به دست آمد و با توجه به معیار لیکرت این بعد در جایگـاه متوسط قرار گرفت. بعد ارتباطی سرمایه اجتمـاعی در ایـنمطالعه نیز در جایگاه متوسط (میانگین 64/9 انحراف معیار 30/2) قرار گرفت ، این بعد سرمایه اجتماعی بر خصوصیاترابطه بین افراد تمرکز دارد. آخرین بعـد سـرمایه اجتمـاعییعنی بعد شناختی که به درک و معانی مشترکی بین افـرادو گروه ها اشاره مـیکنـد در حـد متوسـط (میـانگین 34/9 انحراف معیار 86/1) ارزیـابی شـد. سـرمایه اجتمـاعی کـهحاصل جمع سه بعد بالا است و بـه عنـوان معیـاری کلـیبرای سلامت اجتماعی معرفی می گردد بـا میـانگین 66/9 در حد متوسط ارزیابی شد.
پرس شنامه رفت ار ش هروندی س ازمانی از پ نج بع دتشکیل شده بود. بعد نوع دوستی نـشاندهنـده کمـک بـه همکـاران و کارکنـان بـرای انجـام وظـایف در شـرایط غیرمعمول است این بعد با کسب میـانگین 99/8 و انحـرافمعیار 33/2 در جایگاه متوسط قرار گرفت. بعد وظیفه شناسـی (انجام وظایف تعیین شده به شیوهای فراتر از آنچـه انتظـار مـی رود) در جایگـاه خـوب قـرار گرفـت (میـانگین 57/10، انحراف معیار40/2). تأکید بر جنبههای مثبـت سـازمان بـه جای جنبه های منفی آن نشاندهنده بعـد جـوانمردی اسـتک ه در ب ین پرس تاران تح ت مطالع ه در جایگ اه متوس ط (میانگین 69/9 انحراف معیار 31/2) قرار گرفـت. بعـد دیگـررفتار شهروندی سازمانی فضیلت شهروندی اسـت (میـانگین 79/8 انحراف معیار 82/1) که بیانگر حمایت از عملیاتهای اداری سازمان است در جایگاه متوسط قرار گرفت. بعد ادب و نزاکت که نشان دهنده مشورت با دیگران قبل از اقدام به عمل، دادن اطلاع قبل از عمل، و رد و بدل کردن اطلاعات اس ت از جایگ اه خ وبی (می انگین 48/10) ب ین پرس تاران برخوردار بود . جمع ابعاد بالا نـشاندهنـده رفتـار شـهروندیسازمانی است که در این مطالعه از جایگـاه خـوب (میـانگین
32/10) برخوردار بود.
در این مطالعه رضایت شغلی براساس پرسـشنامه از پنج بعد تشکیل شـده بـود، بعـد اول نـشاندهنـده میـزانرضایت پرستاران از ماهیت شغلشان (میانگین 86/11، رتبهخ وب)، بع د دوم ن شاندهن ده می زان رض ایت آنه ا از همکارانـشان (میـانگین 96/11، رتب ه خـوب)، بعـد س وم نشان دهنده میزان رضایت از سرپرسـت (میـانگین 31/10، رتبه خوب)، بعد چهارم نشان دهنده میزان رضایت پرستاراناز نحوه ارتقا شغلی (میانگین 87/9 رتبه متوسط) و بعد آخرن شان دهن ده می زان رض ایت آنه ا از حق وق و پ اداش (میانگین 94/6 رتبه ضـعیف) بـود. بـه طـور کلـی میـزانرضایت شغلی پرستاران تحت مطالعه با توجه بـه میـانگین 40/10 و انحراف معیار 77/1 در حد متوسـط ارزیـابی شـد
(جدول شماره 2).
برای مشخص کردن وضعیت مستندسازی پرستاران از س ه چ ک لی ست خودس اخته »تحلی ل کم ی م ستندات« Documentation quantitative analysis »تحلیل کیفی مستندات« Documentation quality analysis و »میــزان رعایــت اصــول گــزارشنویــسی«
Amount of respecting of reporting استفاده گردید. چـک لیـست »تحلیـل کمـی principles Documentation quantitative «مـــستندات
analysis دارای 43 عبارت بود و میزان تکمیل پرونده های پزشکی را مشخص می کرد، حداکثر نمره این چک لیست 43 و حداقل نمره آن صفر بود. یافته های حاصل از پژوهش نشان داده که میانگین نمره کمـی مـستندات پرسـتاران 54/27 بـاانحراف معیار 57/7 است . بیشترین نمره کسب شـده در ایـنبعد 43 و کمترین نمره کسب شده 7 بود.
برای بررسی کیفیـت مـستندات پرسـتاران از چـک
لیست »تحلیل کیفی مـستندات « Documentation quality analysis و استفاده شد که دارای 10 عبارت بود، حداکثر نمره این چک لیست 45 و حداقل نمره آن 10 بود. میانگین نمره کیفیت مستندسازی پرستاران 59/26 بـاانحراف معیار 84/6 به دست آمـد، بیـشترین نمـره کـسبشده در این بعد 40 و کمترین نمره کسب شده 10 بود.
چــک لیــست ســوم »میــزان رعایــت اصــول گـزارش نویـسی« Amount of respecting of
reporting principles دارای 21 عبـــارت بـــود، حداکثر نمره این چک لیست 21 و حـداقل نمـره آن صـفربود. میانگین نمره رعایت اصـول گـزارش نویـسی در بـینپرستاران 46/9 به دست آمد.
جمع نمره سه چک لیست »تحلیل کمی مستندات«
Documentation quantitative analysis
»تحلیــل کیفــی مــستندات« Documentation quality analysis و »میـــزان رعایـــت اصـــولگـزارش نویـسی « Amount of respecting of reporting principles (99 نمــره) نــشان دهنــده وضعیت کلی مستندات پرستاران است که بیـشترین نمـره کسب شده در این بعد 83 و کمترین نمره کسب شـده 34 به دست آمد. میانگین وضعیت کلی مستندسازی 03/61 باانحراف معیار 28/10 به دست آمد (جدول شماره 3).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017


پاسخ دهید