در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار آنالیز واریانس یکطرفه قبل از مداخله 44/75 308/10 12/78 92/84 64/81 68/84 69/1=p بعد از مداخله 92/97 209/15 608/10 516/10 369/13 614/11 001/0<p آزمون t زوجی 001/0p-value=0/014 p-value=<0/001 p-value=<

جدول 2- مقایسه بین گروهی خودکارآمدی تنفسی در سه گروه مطالعه قبل و بعد از مداخله
زمان نتیجه آزمون بین گروهی آنالیز واریانس
261371-169730


پاسخ دهید